GDPR - privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

WTC DVV-Trappers Zedelgem hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respecteren van je privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

WTC DVV-Trappers Zedelgem verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven (GDPR = GeneralData Protection Regulations).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

WTC DVV-Trappers Zedelgem
Loppemsestraat 5, 8210 Zedelgem

Tel: 050/20 93 56

Emailadres: erik.flion@dvv.be

1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de club verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid 

2. Welke persoons gegevens vragen, verzamelen, verwerken en slaan wij op van je voor de realisatie van de hierboven beschreven doeleinden ? 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

3. Verstrekking aan derden.

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijenverstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
 • het bekomen van subsidies
 • deelname aan activiteiten.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen “verwerkersovereenkomst” hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door je verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Bv. de politie vraagt, in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons op. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor  toestemming geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

4. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Bewaartermijn

De club bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, tenzij de gegevens nodig zijn voor statistische doeleinden.

6. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de club van gegevens kennis kunnen nemen,
  zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
  daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7. Beeldmateriaal

Foto's, video's, ... kunnen tijdens de activiteiten gemaakt worden en kunnen op de website, Facebook of Instagram verschijnen. Indien men dit niet wenst kan men dit laten weten aan de voorzitter.

8. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Via de hoger vermelde contactgegevenskun je hierover met ons contact opnemen. Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van je direct aan een andere partij. 

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10. Wijziging privacy statement

De club kan zijn privacy statement wijzigen.